Verplicht overwerk bouwplaatsmedewerkers

In de CAO voor de Bouwnijverheid 2012, artikel 28 lid 1, is vastgelegd dat bouwplaatswerknemers van 18 jaar of ouder met een volledig dienstverband kunnen, per kalenderjaar gedurende maximaal 26 weken, ten behoeve van de opvang van discontinuïteit in de bedrijfsvoering, worden verplicht 80 opname-uren per kalenderjaar op te bouwen door middel van verplicht overwerk en/of inleg van reisuren.

Voorwaarden
In lid 2 t/m 14 zijn de voorwaarden opgenomen. Een voorwaarde is dat de waarde van de opname-uren gestort moet worden in het Tijdspaarfonds (TSF). De Belastingdienst heeft recentelijk goedgekeurd dat de geldwaarde van de opname-uren als een aanspraak worden aangemerkt, waarmee vaststaat dat de bedragen in de loonberekening worden meegenomen en netto in het TSF kunnen worden gestort. Helaas is de Belastingdienst niet bereid om een praktische regeling te treffen ten aanzien van de doorbreking van het loontijdvak. Bij opname van de spaaruren zal het loontijdvak dus doorbreken en moet u de dag- en/of weektabel toepassen. Vanaf 1 september a.s. is het TSF voor de storting spaaruren aangepast.

Storting en uitbetaling Tijdspaarfonds
De werkgever stort het vast overeengekomen loon over de overuren inclusief toeslag en het garantieloon over de reisuren op de Tijdspaarfondsrekening van de werknemer. Dit gebeurt per loonbetalingsperiode. De storting is 55% van de bruto waarde. Inhouding van loonheffingen vindt plaats bij storting.
Onder vermelding van ‘Discontinuïteit Overwerk- en Reisuren’ en de loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft, stort de werkgever het geld op het nieuwe rekeningnummer 43.76.14.328 van het Tijdspaarfonds. Omschrijving:

  • DO&R [spatie] registratienummer [spatie] ledennummer [spatie] loonperiode;
  • of als registratienummer niet bekend is DO&R [spatie] burgerservicenummer [spatie] ledennummer [spatie] loonperiode.

NB: Het is niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.

Advies
Partijen adviseren werkgevers en werknemers die aan deze regeling willen deelnemen, de opbouw van maximaal 80 opname-uren in de periode april tot en met oktober te realiseren en vervolgens in het winterseizoen (november tot en met maart) de opname-uren in te zetten.